Przejdź do treści strony

Wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji klubów sportowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Pokój 101  (I piętro)
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątkuw godzinach 8.00-16.00

tel.  25 684 27 00
e- mail: wydz.oswiaty@garwolin-starostwo.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Klubu;
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności;
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu, która zawiera informacje: o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego;
 4. Lista członków Klubu na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków;
 5. Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu;
 6. Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji)


Dokumenty należy złożyć w  Kancelarii (pokój 001)  w holu głównym na parterze
lub przesłać pocztą.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

I. Jeżeli członkowie Klubu chcą, aby Klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Klubu:

 1. sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu Klubu (w tym o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Klubu) zgodnie z zapisami Statutu Klubu;
 2. sporządzić listę obecności;
 3. sporządzić listę członków Klubu na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu.

II. Następnie likwidator: 

1. pisemnie zawiadamia Starostę Garwolińskiego- o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu oraz dołącza:

 • protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu Klubu,
 • listę obecności,
 • listę członków Klubu na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu,

2. podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
 (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np. www.ngo.pl ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy Starostwa Powiatowego
w Garwolinie na ok. 3 tygodnie)
.

III. Ponadto likwidator:
1. sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

2. ustala listę wierzycieli i dłużników;

3. przystępuje do zbycia majątku Klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku);

4. dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych; 

5. zawiadamia bank prowadzący obsługę Klubu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);

6. sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

7. sporządza protokół przekazania dokumentów Klubu na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);

8. po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

9. składa wniosek do Starosty Garwolińskiego o wykreślenie Klubu z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
 • potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, które widniało ok. 3 tygodnie,

10. po zakończeniu likwidacji Klubu i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Uwagi:
Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych Klub traci osobowość prawną.

Likwidacja Klubu polega na:

 • całkowitym zakończeniu jego działalności;
 • zadysponowaniu pozostałego w Klubie mienia;

wykreśleniu Klubu z ewidencji prowadzonej przez Starostę po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli

TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, w szczególnych wypadkach do 60 dni

Materiały

Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej- uczniowskich klubow sportowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168