Przejdź do treści strony

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja on-line - instrukcja

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej firmy VULCAN pod nazwą „Nabór szkoły ponadpodstawowe VULCAN”.

System jest dostępny dla kandydatów na internetowej stronie rekrutacyjnej

 

 1. Możliwość składania wniosków za pośrednictwem strony rekrutacyjnej zostanie uruchomiona od dnia 15 maja 2023 roku.
   
 2. Regulaminy rekrutacji do poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński są dostępne w siedzibach tych szkół oraz na ich stronach internetowych.
   
 3. Każdy kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły do maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński. Przez szkołę ponadpodstawową prowadzoną przez Powiat Garwoliński rozumiemy:
 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ul. Długa 35,
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53,
 3. Technikum nr 1 w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53,
 4. Technikum nr 2 w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. Żołnierzy II AWP 20,
 5. Branżowa Szkoła I stopnia w Garwolinie wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. Żołnierzy II AWP 20,
 6. Technikum w Miętnem wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49,
 7. Branżowa Szkoła I stopnia w Miętnem wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49,
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, ul. Kościuszki 19,
 9. Branżowa Szkoła I stopnia w Sobolewie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, ul. Kościuszki 19,
 10. Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie, ul. Szkolna 3,
 11. Technikum w Żelechowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45,
 12. Branżowa Szkoła I stopnia w Żelechowie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45.
 1. Kandydaci wypełniają jeden wniosek, w którym wprowadzone będą wszystkie wybrane przez nich oddziały do wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński. Oddziały te kandydat będzie musiał we wniosku uszeregować według pierwszeństwa zgodnie z jego preferencjami. Kandydat może wybrać maksymalnie 3 spośród w/w szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński, ale jednocześnie może wybrać dowolną liczbę oddziałów w każdej z tych trzech szkół. Ułożenie tych oddziałów co do pierwszeństwa ich wyboru może być całkowicie dowolne. Uwaga: Nie składasz kilku osobnych wniosków do każdej ze szkół z tego systemu elektronicznego. Nie modyfikujesz wniosku, aby wydrukować osobne wnioski do każdej ze szkół. Ostateczny złożony wniosek elektroniczny w systemie i wniosek papierowy muszą być identyczne – będzie to weryfikowane.
   
 2. Zatwierdzony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować. Wydrukowany wniosek papierowy kandydat po podpisaniu go przez kandydata oraz podpisaniu go przez oboje rodziców zanosi do szkoły pierwszego wyboru (to ta szkoła, której oddział jest we wniosku jako pierwszy preferowany przez kandydata).
   
 3. Złożony wniosek może być zmieniony przez kandydata (np. kolejność preferowanych oddziałów) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W celu odblokowania do edycji zaakceptowanego już wniosku elektronicznego rodzic kandydata kontaktuje się ze szkołą pierwszego wyboru, do której zaniesiono wydrukowany i podpisany wniosek. Po wprowadzeniu zmian we wniosku rodzice kandydata dokonują jego złożenia w systemie elektronicznym, drukują ponownie wniosek i podpisany wniosek przez oboje rodziców oraz kandydata zanoszą do szkoły pierwszego wyboru (to ta szkoła, której oddział jest w poprawionym wniosku jako pierwszy preferowany przez kandydata).
   
 4. Ponowne odblokowanie systemu rekrutacji elektronicznej w celu złożenia nowego wniosku lub modyfikacji wniosku już złożonego nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 roku. Od tego dnia złożenie nowego wniosku (dla osób, które nie złożyły wniosku w systemie wcześniej) lub modyfikacja złożonego wniosku możliwa będzie do dnia 12 lipca 2023 roku do godziny 15.00. Kandydat, który już złożył wniosek w systemie w terminie głównym nie może złożyć nowego wniosku. Może zaś zmodyfikować złożony wniosek w w/w terminie do dnia 12 lipca 2023 roku do godziny 15.00 (termin ten i godzina obowiązuje również na złożenie poprawionych podpisanych dokumentów papierowych, czyli papierowego wniosku, w szkole pierwszego wyboru).
   
 5. Kandydat musi również po złożeniu wniosku wprowadzić do systemu rekrutacji elektronicznej swoje osiągnięcia (czyli oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej) w terminie od dnia 23 czerwca 2023 roku do dnia 12 lipca 2023 roku do godziny 15.00. Dokonuje tego w systemie w "Arkuszu osiągnięć". Wynik egzaminu ósmoklasisty wprowadzi już pracownik szkoły pierwszego wyboru na podstawie przyniesionego przez kandydata do szkoły zaświadczenia o tym wyniku.
   
 6. Pamiętaj, że pomimo systemu rekrutacji elektronicznej zanosisz do szkoły pierwszego wyboru również dokumenty papierowe w terminach wymaganych przepisami prawa (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, inne – terminy podano poniżej). Jeżeli w trakcie procesu rekrutacji zostaną wprowadzone na nowo zasady sanitarne w związku z koronawirusem dostarczając dokumenty zachowaj zasady bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk).
   
 7. Kandydat i jego rodzice powinni na bieżąco śledzić status złożonego wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej i w razie błędów we wniosku (odrzucenie wniosku z uwagi na błędy formalne – przede wszystkim rozbieżności pomiędzy złożonym wnioskiem w wersji elektronicznej i papierowej oraz złożonymi papierowymi załącznikami do wniosku) skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru w celu poprawienia wniosku. Poprawnie złożony wniosek powinien być zaakceptowany w systemie razem z ocenami ze świadectwa, egzaminu i osiągnięciami ucznia. Pracownicy szkół będą sprawdzać złożone wnioski sukcesywnie w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kandydacie, aby poprawić wniosek odrzucony przez szkołę pierwszego wyboru musisz się skontaktować z tą szkołą w celu odblokowania twojego wniosku. Zmiany możesz wprowadzić dopiero we wniosku odblokowanym przez szkołę. Poprawić i złożyć ponownie wniosek możesz najpóźniej do dnia 19 czerwca 2023 roku do godziny 15.00.  Również poprawiony wniosek w wersji papierowej możesz złożyć najpóźniej do 19 czerwca 2023 do godziny 15.00 (inny termin obowiązuje dla wniosku z zaznaczonym oddziałem przygotowania woskowego – wtedy poprawiony wniosek składasz do 29 maja 2023 rok do godziny 15.00).
   
 8. W trakcie procedury rekrutacyjnej w sytuacji zbyt małej liczby kandydatów do wybranych oddziałów przed ogłoszeniem list uczniów zakwalifikowanych do danego oddziału może zostać podjęta decyzja o zaprzestaniu prowadzenia rekrutacji do tego oddziału i nie uruchomieniu danego oddziału w roku szkolnym 2023/2024.
   
 9. W trakcie procedury rekrutacyjnej w sytuacji zbyt małej liczby kandydatów, którzy po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych potwierdzili wolę przyjęcia do danego oddziału przed ogłoszeniem list uczniów przyjętych do danego oddziału może zostać podjęta decyzja o zaprzestaniu prowadzenia rekrutacji do tego oddziału i nie uruchomieniu danego oddziału w roku szkolnym 2023/2024.
   
 10. Kandydaci, którzy z przyczyn losowych po przeprowadzeniu procesu rekrutacji elektronicznej nie dostaną się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów będą mogli po zakończeniu procesu rekrutacji elektronicznej złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału szkoły, który będzie miał jeszcze wolne miejsca (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia). Wniosek ten składać będą w formie papierowej do Dyrektora tej szkoły na drukach udostępnionych przez szkołę. O terminach rekrutacji uzupełniającej dowiedz się w wybranej przez siebie szkole (wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej składa się do 2 sierpnia 2023 roku do godziny 15.00).

Ważne:

 1. W roku szkolnym 2023/2024 oddział klasy pierwszej Technik Handlowiec w Technikum w Miętnem w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem będzie jednocześnie „oddziałem przygotowania wojskowego” (terminy rekrutacji do szkół w sytuacji wyboru we wniosku tego oddziału są inne niż we wniosku, w którym nie ma tego oddziału – terminy te podano na końcu
 2. niniejszych zasad rekrutacji).
   
 3. Aby wniosek rekrutacyjny był prawidłowo złożony w systemie elektronicznym musisz po jego wypełnieniu wraz rodzicami nacisnąć w systemie przycisk „Złóż wniosek”. Przed naciśnięciem tego przycisku upewnij się, że zakończyłeś już wprowadzanie danych we wniosku. Zapisz login i hasło do twojego konta (będą potrzebne do kolejnego logowania). Wniosek w systemie zatwierdzasz najpóźniej do dnia 19 czerwca 2023 roku do godziny 15.00. Terminy rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego są inne i podano je w dalszej części.
   
 4. Po złożeniu wniosku w systemie oraz po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty musisz w systemie elektronicznym zalogować się na swoje konto i w zakładce „Arkusz osiągnięć” wprowadzić wszystkie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Po upewnieniu się, że wprowadziłeś prawidłowo oceny zatwierdź/zapisz ich wprowadzenie zgodnie z wymaganiami systemu. Oceny w systemie wprowadzasz i zatwierdzasz najpóźniej do dnia 12 lipca 2023 roku do godziny 15.00. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadzi szkoła pierwszego wyboru.
 5. Pomimo tego, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński jest realizowana przez system elektroniczny i tak musisz do szkoły pierwszego wyboru dostarczyć papierowe dokumenty związane z rekrutacją (to ta szkoła, której oddział jest w twoim wydrukowanym wniosku na pierwszym miejscu). Musisz zatem:
 6. Zanieść do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata i przez oboje rodziców wniosek w terminie najpóźniej do dnia 19 czerwca 2023 roku do godziny 15.00.
 7. Zanieść do szkoły pierwszego wyboru kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty w terminie najpóźniej do dnia 12 lipca 2023 roku do godziny 15.00.
 8. Po podaniu do publicznej wiadomości przez szkoły list kandydatów zakwalifikowanych do danej szkoły, aby być przyjętym do tej szkoły  musisz potwierdzić wolę przyjęcia do tej szkoły. Robisz to przez zaniesienie/złożenie do tej szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oryginały świadectwa i zaświadczenia zanosisz do tej szkoły najpóźniej do dnia 26 lipca 2023 roku do godziny 15.00.
 9. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe pierwszego stopnia) do dnia 26 lipca 2023 roku do godziny 15.00 składamy również inne dodatkowe dokumenty (np. zaświadczenia i orzeczenia lekarskie, umowa dot. praktycznej nauki zawodu). O tym jakie dokumenty i w jakim dokładnie terminie musisz złożyć do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dowiesz się w szkołach, do których złożyłeś wniosek. Szkoły te wydają w terminie od dnia 15 maja 2023 roku do dnia 24 lipca 2023 roku skierowania na badania lekarskie w celu uzyskania w/w zaświadczeń i orzeczeń lekarskich.
 10. Szkoły mogą również wymagać innych dokumentów podczas rekrutacji (fotografie, karta zdrowia ucznia). Sprawdź w wybranej przez Ciebie szkole jakie dokumenty i w jakim terminie musisz złożyć. 
 11. Szczegółowe informacje dot. procedury rekrutacyjnej możesz uzyskać w szkołach, które wpisałeś do swojego wniosku rekrutacyjnego.