Przejdź do treści strony

Terminy rekrutacji 2022/2023

Pamiętaj o terminach rekrutacji:

 1. Wniosek w systemie elektronicznym zatwierdzasz w terminie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. do godziny 15.00. Wydrukowany z systemu wniosek papierowy podpisany przez kandydata i przez oboje rodziców zanosisz do szkoły pierwszego wyboru od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. do godziny 15.00. Terminy rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego są inne i podano je w dalszej części.
   
 2. Kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię lub oryginał zaświadczenia OKE z egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. (do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Musisz również w tym terminie wprowadzić wyniki ze swojego świadectwa do systemu rekrutacji elektronicznej - wypełnij "Arkusz osiągnięć" w swoim koncie. Wyniku egzaminu ósmoklasisty w systemie wprowadzi szkoła pierwszego wyboru.
   
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie od dnia 21 lipca do dnia 26 lipca 2023 r. (do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia OKE, potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.
   
 4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum lub branżowa szkoła I stopnia) – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy).

 1. Skierowanie na badania lekarskie dot. praktycznej nauki zawodu i kierowania pojazdami silnikowymi wydaje szkoła prowadzą kształcenie zawodowe, do której kandydat złożył wniosek w terminie od dnia 15 maja 2023 roku do dnia 24 lipca 2023 roku.

 

  Terminy rekrutacji do szkół jeśli we wniosku zaznaczono oddział przygotowania wojskowego (to oddział Technik handlowiec w Technikum w Miętnem w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem:

  1. Wniosek w systemie elektronicznym zatwierdzasz w terminie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 15.00. Wydrukowany z systemu wniosek papierowy podpisany przez kandydata i przez oboje rodziców zanosisz do szkoły pierwszego wyboru od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 15.00.
    
  2. Od 15 maja do 29 maja 2023 r. do godziny 15.00 zanosisz do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem zgodę rodziców na naukę w oddziale przygotowania wojskowego oraz orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.
    
  3. Do 12 maja 2023 roku Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem poda na stronie internetowej szkoły termin „próby sprawności fizycznej” do oddziału przygotowania wojskowego. Sprawdź termin i miejsce przeprowadzenia tej próby na stronie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem– oraz sprawdź w regulaminie rekrutacji Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem jakie dokumenty i w jakim terminie musisz przynieść przed próbą sprawnościową oraz na próbę sprawnościową do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem (np. zgoda rodziców na naukę w oddziale przygotowania wojskowego, orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, dokument tożsamości ze zdjęciem w dniu próby).
    
  4. Od dnia 30 maja 2023 roku do dnia 12 czerwca 2023 roku przeprowadzona zostanie „próba sprawności fizycznej” do oddziału przygotowania wojskowego. Jeśli zaznaczyłeś ten oddział w swoich preferencjach przystąp do tej próby sprawności w miejscu i terminie wskazanym przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
    
  5. Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby sprawności fizycznej do oddziału przygotowania woskowego Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem do dnia 5 lipca 2023 roku zorganizuje próbę sprawnościową w drugim terminie (miejsce i termin drugiego terminu próby sprawnościowej również zostanie określony przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem).
    
  6. Do 14 czerwca 2023 r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem poda do publicznej wiadomości listę kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. W terminie do 6 lipca 2023 r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem poda do publicznej wiadomości listę kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w drugim terminie.
    
  7. Kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię lub oryginał zaświadczenia OKE z egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. (do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Musisz również w tym terminie wprowadzić wyniki ze swojego świadectwa do systemu rekrutacji elektronicznej - wypełnij "Arkusz osiągnięć" w swoim koncie. Wyniku egzaminu ósmoklasisty w systemie wprowadzi szkoła pierwszego wyboru.
    
  8. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie od dnia 21 lipca do dnia 26 lipca 2023 r. (do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia OKE, potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.
    
  9. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum lub branżowa szkoła I stopnia) – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

  - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  - orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy).

  1. Skierowanie na badania lekarskie dot. praktycznej nauki zawodu i kierowania pojazdami silnikowymi wydaje szkoła prowadzą kształcenie zawodowe, do której kandydat złożył wniosek w terminie od dnia 15 maja 2023 roku do dnia 24 lipca 2023 roku.