Przejdź do treści strony

Informacje dla geodetów

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 229

Obsługa zgłoszeń geodezyjnych

tel. (025) 68-42-971

tel. (025) 68-42-970

Pokój nr 228

tel. (025) 68-42-973

tel. (025) 68-42-976

tel. (025) 68-42-968

tel. (025) 68-42-969

Pokój nr 247

tel. (025) 68-42-966

e-mail: podgik@garwolin-starostwo.pl

Zgłaszanie prac

Zgłoszenia Prac Geodezyjnych odbywa się poprzez portal https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/map/www/login.php?co=2

Po zarejestrowaniu się w systemie wygenerowany wniosek należy przesłać na maila 
podgik@garwolin-starostwo.pl
z podaniem numeru uprawnień geodety kierownika prac.
 Geodeci zgłaszający opracowania do celów sądowych dostarczają zaświadczenia (postanowienia sądu) o powołaniu na biegłego do danej sprawy.

Zgłoszenie prac geodezyjnych w formie papierowej przyjmowane jest na formularzu ZG-1.

Zgłoszenie prac geodezyjnych-uzupełniające przyjmowane jest na formularzu ZG-3.

Opłata

  1. Opłata gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto
    PKO BP/O Garwolin nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790,
    zgodnie z Dokumentem Obliczenia Opłaty,
    wystawionym na podstawie tabeli nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
  3. Pobierana jest opłata za wysyłanie materiałów pod wskazany adres, zgodnie z ust. 11 i ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052).
  4. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią opłata nie jest pobierana.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – Art. 12 ust.3.  Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1. Ust. 4.  Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.

Weryfikacja opracowań geodezyjnych odbywa się zgodnie z terminami ustanowionymi w artykule 12b ust 1a.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. 2015 poz. 1938

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Dz.U. 2015 poz. 2028

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz.U. 2012 poz. 352

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Dz.U. 2012 poz. 1246

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2013 poz. 1183

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji Dz.U. 2020 poz. 1322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2020 poz. 1429

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji Dz.U. 2020 poz. 1322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Dz.U. 2020 poz. 1316

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz.U. 2012 poz. 1247

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Dz.U. 2012 poz. 199

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych Dz.U. 2012 poz. 309

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453