Przejdź do treści strony

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 237

tel. (25) 68 42 996

Od dnia 1-go lipca 2023 r. w nowym powiatowym portalu mapowym GEOPORTAL 2 istnieje nowa elektroniczna obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). Po utworzeniu konta dostępu można złożyć wniosek pod adresem: https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/

Usługa ta umożliwia przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - od złożenia wniosku, przez naradę koordynacyjną po protokół.

Usługa elektronicznej koordynacji dostępna  jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Przewodnicząca Narady Hanna Błażejczyk

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek inwestora lub projektanta o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, może być złożony jedynie w postaci elektronicznej.

 Do wniosku elektronicznego należy załączyć następujące dokumenty:

 2. projekt w  formacie DXF,

 3. projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych (pliki w formacie PDF), poświadczone za zgodność z oryginałem przez projektanta,

 4. współrzędne projektu plik w formacie TXT.

 5. Dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej.

OPŁATA

1. Opłaty wnioskodawca dokonuje po uzyskaniu konta dostępu w domenie internetowej  pod adresem: https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/ z wykorzystaniem płatności internetowych.

2. Opłatę uiszcza się przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z tabelą 16, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Elektronicznie pod adres https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/

(wnioski można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę);

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin narady koordynacyjnej wyznacza Starosta na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Materiały

Wniosek o założenie konta do modułu ,, Internetowe narady koordynacyjne -ZUD”

Tabela nr 16 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. 2015 poz. 1938

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2020 poz. 1429

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji Dz.U. 2020 poz. 1322

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.