Przejdź do treści strony

Sprawy prowadzone przez Referat Gospodarki Nieruchomościami

Ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek właściciela – w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek osoby zainteresowanej.

2. Brak, gdy procedura prowadzona jest z urzędu.

OPŁATY

Wnioski i załączniki do wniosków, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - . Rozdział 5 działu III Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - . Art. 73 Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Rozdział 3 Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek użytkownika wieczystego, będącego osobą fizyczną, która w dniu 13 października 2005 r., była użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, zabudowanej garażami albo przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę lub nieruchomości rolnej (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.).

2. Wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.).

OPŁATY

1. Dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r., podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. (słownie: dziesięć złotych). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Miasta Garwolin Nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. (słownie: dziesięć złotych) z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, w przypadku działania przez pełnomocnika (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.).

3. Opłatę za przekształcenie ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Opłatę za przekształcenie ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.).

2. Właściwy organ wydaje zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1459

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U. 2018 poz. 1716

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Oddawanie nieruchomości w trwały Zarząd

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek jednostki organizacyjnej o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

OPŁATY

1. Wnioski i załączniki do wniosków, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej.
2. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala na podstawie przepisów art. 82 – 90 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Rozdział 5 działu II oraz art. 82 – 90 Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Wywłaszczenie nieruchomości, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek uprawnionego podmiotu, który zamierza zrealizować cel publiczny, wraz z załącznikami potwierdzającymi zasadność złożenia wniosku.

2. Brak, gdy procedura prowadzona jest z urzędu na rzecz Skarbu Państwa.

3. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, który zamierza zrealizować cel publiczny, wraz z załącznikami potwierdzającymi zasadność złożenia wniosku.  

OPŁATY

Wnioski i załączniki do wniosków, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami . Rozdział 4 działu III Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Sprzedaż nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek osoby zainteresowanej - w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie może nastąpić w drodze bezprzetargowej.

2. Brak, gdy wdrożenie procedury następuje z urzędu. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Garwolińskiego następuje co do zasady w drodze przetargu.

OPŁATY

1. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, cenę nieruchomości, którą obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości, którą obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości nie mniejszej niż wartość nieruchomości, określona w operacie szacunkowym.   

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Rozdział 3 i 8 działu II oraz art. 82 – 90 Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek byłego właściciela lub jego spadkobierców.

OPŁATY

1. Wnioski i załączniki do wniosków, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej.

2. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Rozdział 6 działu III Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.