Przejdź do treści strony

Wydawanie map zasadniczych, ewidencyjnych, kopii dokumentu zasobu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 246

tel. (025) 68-42-987

tel. (025) 68-42-991


e-mail: podgik@garwolin-starostwo.pl

Udostępnianie mapy zasadniczej, ewidencyjnej i kopii materiałów pzgik on-line

 

WYDANIE MAPY ZASADNICZEJ LUB EWIDENCYJNEJ

Wniosek należy złożyć na wypełnionym formularzu P i P1. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Starostwa osobiście lub listownie. W formie elektronicznej można złożyć przez skrzynkę podawczą ePUAP (dla osób posiadających profil zaufany)  lub podpisany podpisem elektronicznym na maila podgik@garwolin-starostwo.pl

WYDANIE KOPII DOKUMENTU ZASOBU

Wniosek należy złożyć na wypełnionym formularzu P i P7. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Starostwa osobiście lub listownie. W formie elektronicznej można złożyć przez skrzynkę podawczą ePUAP (dla osób posiadających profil zaufany)  lub podpisany podpisem elektronicznym na maila podgik@garwolin-starostwo.pl

OPŁATA

  1. Opłata gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto PKO BP/O Garwolin nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790, zgodnie z Dokumentem Obliczenia Opłaty, wystawionym na podstawie tabeli nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
  3. Pobierana jest opłata za wysyłanie materiałów pod wskazany adres, zgodnie z ust. 11 i ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052).
  4. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią opłata nie jest pobierana.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego –sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

Materiały

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

P+P1​_Wniosek na mapę zasadniczą i ewidencyjną

P+P2​_Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)

P+P7​_wniosek o udostępnienie innych materiałów PZGiK

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. 2015 poz. 1938

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.