Przejdź do treści strony

Zgłoszenie zmian w ewidencji gruntów i budynków

Wydanie decyzji w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 238

tel. (025) 68-42-977
e-mail: a.krol@garwolin-starostwo.pl

Wnioski należy składać w Kancelarii Starostwa (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach  800 - 1500.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek właściciela.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATA

 1. Opłata skarbowa uiszczona gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto Miasta Garwolin nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 10 zł.
 2. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym następuje niezwłocznie, nie później niż     w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

 

Materiały

Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków

Podanie o połączenie działek ewidencyjnych

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (na wniosek strony)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek właściciela o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie decyzji administracyjnej.
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku ustalenia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony.
 5. Wniosek klasyfikatora o upoważnienie do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 6. Świadectwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
 7. Wykaz prac z upoważnieniami dotyczącymi przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ostatnim roku (min. 5 prac)

 

W przypadku zmiany lasu na użytek rolny należy w pierwszej kolejności wystąpić do
Starosty Powiatu Garwolińskiego Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
o wydanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny
(zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach).
Następnie pozyskaną decyzję zezwalającą należy dołączyć do wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie 
  ul. Mazowiecka 26
  08-400 Garwolin
  pokój 001 (parter)
   
 2. Pocztą tradycyjną na adres:
  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
  Wydział Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
   
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) - adres skrytki epuap Starostwo Powiatowe w Garwolinie: /s1000fofnu/skrytka

SPRAWY PROWADZI

Inspektor Aneta Król

tel. (25) 68 42 977

e-mail:a.krol@garwolin-starostwo.pl

Piętro II, pokój nr 238

OPŁATA

 1. Opłata skarbowa uiszczona gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto Miasta Garwolin nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 10 zł.
   
 2. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury uiszczona gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto Miasta Garwolin nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Koszty przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym następuje niezwłocznie, nie później niż  w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydania decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie można zaskarżyć jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

 

Materiały

Wniosek właściciela o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek klasyfikatora o upoważnienie do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Dz.U. 2012 poz. 1246

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (na wniosek strony)

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26,  08-400 Garwolin, PARTER.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów oraz zakazów wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500.

 1. Pocztą tradycyjną na adres:
  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Mazowiecka 26,
  08-400 Garwolin.
 2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) - adres skrytki epuap Starostwo Powiatowe w Garwolinie: /s1000fofnu/skrytka

SPRAWY PROWADZI

Inspektor Anna Arczyńska – m. Garwolin, gm. Maciejowice, gm. Żelechów
tel. (25) 68 42 993
e-mail:a.arczynska@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 238

 

Inspektor Robert Przybysz – gm. Garwolin, gm. Pilawa, gm. Parysów
tel. (25) 68 42 988
e-mail: r.przybysz@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 233

 

Inspektor Adam Barwicki – gm. Górzno, m. Łaskarzew, gm. Łaskarzew, m. Pilawa
tel. (25) 68 42 967
e-mail:a.barwicki@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 239

 

Podinspektor Halina Zielińska – gm. Borowie, gm. Miastków Kościelny, gm. Trojanów
tel. (25) 68 42 990
e-mail:h.zielinska@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 239

 

Inspektor Zenobia Stańczak – gm. Wilga, m. Żelechów
tel. (25) 68 42 986
e-mail:z.stanczak@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 240

 

Inspektor Mariola Domarecka – gm. Sobolew
tel. (25) 68 42 981
e-mail: m.domarecka@garwolin-starostwo.pl
Piętro II

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. 2016 poz. 1579