Przejdź do treści strony

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji (ASI)

 

 

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

PLANOWANE EFEKTY

 • Uzupełniony o nowe e-usługi portal Wrota Mazowsza umożliwiający kontakt on-line z jednostką, w tym udostępnione nowe e-usługi dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.
 • Systemy dziedzinowe towarzyszące elektronicznym usługom wypełniające mechanizmy interoperacyjności.
 • Scyfryzowane dane przestrzenne dla potrzeb uruchomienia usług, o których mowa w Ustawie
  o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj.
 1. Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 2. Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 3. Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 4. Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych oraz utworzenie usługi w tym zakresie.
 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług, który umożliwi:
  1. Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
  2. Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
  3. Zwiększenie wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.
  4. Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
  5. Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
  6. Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.
  7. Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
  8. Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w JST z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 98 262 267.96 zł

DOFINANSOWANIE Z UNI EUROPEJSKIEJ: 78 609 814.36 zł