Przejdź do treści strony

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane - szczegółowe informacje

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 tiret czwarte ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) Starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)

Decyzje Starosty Garwolińskiego udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane: HETMAN

Materiały:

Decyzja​_2016

Decyzja​_04.2018

Decyzja​_10.2018

Decyzje Starosty Garwolińskiego udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane: OSM GARWOLIN

Materiały:

Decyzja​_2007

Decyzja​_2009

Decyzja​_2012

Decyzja​_2014

Decyzja​_2019

Decyzja​_2021

Decyzje Starosty Garwolińskiego udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane: ZIGNAGO

Materiały:

Decyzja​_2021