Przejdź do treści strony

Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi

Rejestr terenów zagrożonych - informacja

Ruchy masowe ziemi określone zostały w art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), jako powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Ustawa ta wskazuje starostów, jako odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach (art. 110 a). Sposób ustanawiania ww. terenów oraz metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji, a także zakres, sposób prowadzenia, formę i układ rejestru został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. 2020 poz. 2270).

W Rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują, prowadzonym przez Starostę Garwolińskiego znajduje się jedno osuwisko zlokalizowane przy szkole podstawowej w Krzywdzie gm. Łaskarzew. Osuwisko zostało wpisane do rejestru w 2014 roku i jest co roku monitorowane przez pracowników Starostwa.

Karta dokumentacyjna osuwiska w Krzywdzie

Materiały

Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią w Krzywdzie

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi – informacje

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Starosta Garwoliński dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 • zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 • zanieczyszczenie, które wynika z działalności zakończonej przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 • szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta dokonał identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządził ich wykaz przekazując go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Co 2 lata jest zobowiązany do aktualizacji przekazanego wykazu.

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (art. 101e ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. adres i numer działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Do zgłoszeń składanych w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w pkt 3 i 4.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście (art. 101e ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Do zgłoszeń składanych w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w pkt 3 i 4.

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin lub na adres e-mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl

Osuwisko w Krzywdzie - wizja w 2016 r.

Osuwisko w Krzywdzie - wizja w 2017 r.

Osuwisko w Krzywdzie - wizja w 2018 r.

Osuwisko w Krzywdzie - wizja w 2019 r.

 

Osuwisko w Krzywdzie - wizja w 2020 r.

Osuwisko w Krzywdzie - wizja w 2021 r.