Przejdź do treści strony

Publicznie dostępny wykaz o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

EKOPORTAL - to miejsce w sieci, które ułatwia uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska. Celem publicznie dostępnego wykazu danych jest przedstawianie wiarygodnych informacji o środowisku i jego ochronie w sposób czytelny i umożliwiający szybkie dotarcie do treści. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są zobowiązane organy administracji właściwe w danych sprawach.

Starosta prowadzi własny, publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Karty publikowane przez jednostki Starostwa Powiatowego w Garwolinie są dostępne w wyszukiwarc pod adresem (kliknij tutaj)
 

 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że wypełniając obowiązek ustawowy zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie danych informacje o środowisku:

 • o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji,
 • o prognozach oddziaływania na środowisko;
 • o projektach powiatowych programów ochrony środowiska, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa
 • o projektach strategii rozwoju powiatu, programów i dokumentów programowych,
 • o rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy,
 • o zgłoszeniach instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
 • o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów,
 • o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub krzewu,
 • o zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów,
 • o decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 • o decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów,
 • o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów,
 • decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
 • o zezwoleniach na emisję gazów cieplarnianych,
 • o koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż,

Wydział budownictwa i gospodarki przestrzennej informuje, że wypełniając obowiązek ustawowy zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie danych informacje o środowisku z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dotyczące:

 • wniosków o wydanie decyzji i o decyzjach o pozwoleniu na budowę, decyzjach o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.