Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

I piętro - pokoje 128 - 131
(skrzydło od cmentarza)

tel. 25 684 26 00
e-mail: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Wydziału Budownictwa: Anna Szeląg

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego

Wydział Budownictwa realizuje zadania z zakresu:

1) nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych;
c) zgodności rozwiązań architektoniczno budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
e) stosowania przy wykonyw aniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;
2) kontrolowania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych;
4) zatwierdzania projektów budowlanych i wydawania pozwoleń na budowę;
5) przyjmowania zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązki em uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę;
6) rozbiórek obiektów budowlanych;
7) stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
8) prowadzenia rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy o której mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzone do nich dane;
9) przenoszenia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
10) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości o raz warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
11) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
12) wydawania dzienników budowy;
13) uzgadniania rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach
zamkniętych w zakresie elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
14) potwierdzania spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;
15) przygotowania opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;
16) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
17) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału albo należących do organu administracji architektoniczno budowlanej.

SZELĄG Anna Wydział Budownictwa25 684 26 01a.szelag@garwolin-starostwo.plDyrektor Wydziału
CMIEL Andrzej Wydział Budownictwa25 684 26 11a.cmiel@garwolin-starostwo.plInspektor
BIELECKI RobertWydział Budownictwa25 684 26 12r.bielecki@garwolin-starostwo.plInspektor
DŁUGOSZ Aneta Wydział Budownictwa25 684 26 14a.dlugosz@garwolin-starostwo.plInspektor
SOBKOWICZ Edyta Wydział Budownictwa25 684 26 15e.sobkowicz@garwolin-starostwo.plInspektor
RUDNIK Magdalena Wydział Budownictwa25 684 26 16m.rudnik@garwolin-starostwo.plInspektor
GÓRKA KarolinaWydział Budownictwa  Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych 
WŁODARCZYK MarekWydział Budownictwa25 684 26 13m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.plPodinspektor