Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Piętro I - pokoje 101, 139, 140


Tel. 25 684 27 01
E-mail: wydz.oswiaty@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Edukacji, Kultury i Sportu: Justyna Maszkiewicz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu realizuje zadania z zakresu:
1) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych;
2) zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie jest zadaniem własnym powiatu;
3) diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie bądź opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia i pracodawcami;
4) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkół, warunkami i bezpieczeństwem pracy szkół oraz gospodarstw pomocniczych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
5) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych
z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej;
6) określania szczegółowych zasad oraz przygotowywania propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
7) koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno¨-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
8) spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion i sztandarów szkołom i placówkom;
9) prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół i placówek;
10) prowadzenie bazy danych oświatowych;
11) analizy prawidłowości naliczania subwencji oświatowej;
12) przygotowywania dla organów powiatu porozumień ze związkami zawodowymi obejmującymi swoim działaniem pracowników szkół i placówek w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych;
13) ustalania zasad rozliczania tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz udzielania zniżek godzin dydaktycznych nauczycielom;
14) przygotowywania projektu oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
15) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
16) przygotowywania projektów regulaminów w sprawach:

  • wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania,
  • szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
  • wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia nieokreślonych w ustawie – Karta Nauczyciela,

17) opracowania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
18) opracowania zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
19) spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w przepisach o ochronie dóbr kultury;
20) zapewniania rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;
21) spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury i wymianą kulturalną;
22) organizacji na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
23) obsługi biurowo-technicznej spotkań starosty ze środowiskami kombatanckimi;
24) tworzenia warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
25) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i sprawowania nadzoru nad ich działalnością;
26) sprawowania nadzoru nad działalnością turystycznych schronisk młodzieżowych w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych;
27) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju;
28) współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki na terenie powiatu;
29) logistycznej obsługi uroczystości okolicznościowych;
30) sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego oraz związków sportowych;
31) orzekanie w sprawach zbiórek publicznych;
32) gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zainteresowanym informacji z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie powiatu
33) koordynowania działań związanych ze współpracą zagraniczną
34) współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;
35) tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków z innymi powiatami;
36) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
37) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
38) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań powiatu w zakresie kultury organizacjom pozarządowym i innym podmiotom; nadzór i kontrola realizacji tych zadań;
39) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;
40) organizacja spotkań, forum, szkoleń dla organizacji pozarządowych;
41) prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
42) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

MASZKIEWICZ Justyna Wydział Edukacji , Kultury i Sportu25 684 27 21j.maszkiewicz@garwolin-starostwo.plDyrektor Wydziału
JARZYNA JarosławWydział Edukacji, Kultury i Sportu25 684 27 22j.jarzyna@garwolin-starostwo.plInspektor
CICHECKA Justyna Wydział Edukacji, Kultury i Sportu25 684 27 23j.cichecka@garwolin-starostwo.plInspektor
JAKUBIK JuliaWydział Edukacji, Kultury i Sportu25 684 27 17j.jakubik@garwolin-starostwo.plInspektor
POTOCKA Alicja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu25 684 27 16a.potocka@garwolin-starostwo.plInspektor
WIELGOSZ Magdalena Wydział Edukacji, Kultury i Sportu25 684 27 17m.wielgosz@garwolin-starostwo.plInspektor
PRZĄDKA EwaWydział Edukacji, Kultury i Sportu e.przadka@garwolin-starostwo.plInspektor
TEPEREK-DUCHNA Weronika Wydział Edukacji, Kultury i Sportu25 684 27 19w.teperek-duchna@garwolin-starostwo.plInspektor