Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ FINANSOWY

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
Garwolin 08-400

Piętro I - pokoje (132 - 135)

Tel. 25 684 29 00
E-mail: wydz.finansowy@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Wydziału Finansowego: Beata Solarczyk

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Powiatu Garwolińśkiego

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu, powiatowych funduszy celowych, świadczeń socjalnych;
2) prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków starostwa i budżetu powiatu;
3) prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych;
4) bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie starosty o stanie środków;
5) przygotowywania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu
w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
6) naliczania należności dochodów własnych i Skarbu Państwa;
7) obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń płaco pochodnych;
8) prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym
i zdrowotnym;
9) zapewnienia terminowej egzekucji należności;
10) prowadzenia obsługi kasowej starostwa;
11) dokonywania wyceny i ustalania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;
12) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości;
13) sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo¨-księgowej;
14) obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami;
15) zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników oraz zleceniobiorców.
16) opracowania projektu budżetu powiatu;
17) opracowania planu finansowego starostwa;
18) planowania środków budżetowych na finansowanie inwestycji oraz programów wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej ;
19) ustalania wydatków na finansowanie zadań powiatu powierzonych gminom oraz uwzględniania planowanych kwot dotacji w projekcie budżetu;
20) nadzoru oraz udzielania instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
21) przygotowywania propozycji zmian budżetu;
22) nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu;
23) opracowania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
24) dokonywania zamierzonego podziału środków finansowych, w tym z funduszy celowych, oraz przekazywania ich na rachunki bieżące jednostek finansowanych z budżetu powiatu;
25) sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
26) prowadzenia spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;
27) gospodarowanie drukami i formularzami ścisłego zarachowania;
28) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

ZAWADKA JolantaSkarbnik Powiatu 25 684 25 20skarbnik@garwolin-starostwo.plSkarbnik 
PIŁKA JustynaWydział Finansowy25 684 29 14j.pilka@garwolin-starostwo.plInspektor
STĘPIEŃ HannaWydział Finansowy25 684 29 16h.stepien@garwolin-starostwo.plInspektor
PIĘTKA MagdalenaWydział Finansowy25 684 29 01m.pietka@garwolin-starostwo.plInspektor
WIECZOREK ElżbietaWydział Finansowy25 684 29 11 Inspektor
KRAWCZYK MonikaWydział Finansowy25 684 25 61m.krawczyk@garwolin-starostwo.plInspektor
SOLARCZYK BeataWydział Finansowy25 684 29 13b.solarczyk@garwolin-starostwo.plInspektor
MAKULEC-WALENDA PaulinaWydział Finansowy25 684 29 17p.makulec@garwolin-starostwo.plInspektor
GŁADYSZ KatarzynaWydział Finansowy25 684 29 15k.gladysz@garwolin-starostwo.plInspektor
PYRA MichałWydział Finansowy25 684 29 31m.pyra@garwolin-starostwo.plInspektor