Przejdź do treści strony

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Piętro II - pokoje 201, 225-229, 234, 236-247


Tel. 25 684 29 50
E-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Piotr Barej

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Elżbieta Adamiak

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińśkiego

 1. Udostępnianie baz danych, obejmującej zbiory danych infrastruktury informacji  przestrzennej
 2. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych zwanej „powiatową bazą GESUT”
 3. Przekazywanie plików różnicowych w celu aktualizacji krajowej bazy GESUT;
 4. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 do 1: 5000 zharmonizowanych z innymi bazami danych;
 5. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 do 1: 5000 oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;
 6. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych:
 • Mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 • Mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 1. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
 2. Zakładanie osnów szczegółowych;
 3. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 4. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 5. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej pod kątem  zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi kompletności przekazanych wyników, wykonywania pomiarów oraz spójności przekazywanych baz;
 6. Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, sporządzonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
 7. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
 8. Obsługa zamówień na materiały z państwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego;
 9. Wydawanie licencji na udostępnione materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 10. Wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty;
 11. Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
 12. Koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu;
 13. Ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu;
 14. Udział w wyłączeniu materiałów z zasobu;
 15. Przekazywanie materiałów z zasobu do Archiwum Państwowego;
 16. Wydawanie danych  z ewidencji gruntów i budynków w celu aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
 17. Prowadzenie Systemu Informacji o Terenie dla obszaru powiatu;
 18. Inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.
 1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu Garwolińskiego, w tym nabywanie na własność, oddawanie w trwały zarząd i zamiana nieruchomości;
 2. zlecanie i odbiór szacunków nieruchomości;
 3. zawieranie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Garwolińskiego;
 4. organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Garwolińskiego;
 5. sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Garwolińskiego;
 6. aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;
 7. aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Garwolińskiego;
 8. wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Garwolińskiego;
 9. wywłaszczanie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
 10. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości;
 11. nabywanie nieruchomości w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Garwolińskiego;
 12. orzekanie w drodze decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa;
 13. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 14. ustalanie wysokości opłat jednorazowych z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Garwolińskiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 15. wydawanie zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Garwolińskiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 16. ustalanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe;
 17. ustalanie wysokości odszkodowania za działki objęte decyzją starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 18. przygotowywanie dokumentacji do wyodrębniania lokali, w tym ustalanie udziałów w nieruchomości wspólnej;
 19. nabywanie przez Skarb Państwa i powiat własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe;
 20. przejmowanie od PKP mienia nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu Garwolińskiego;
 21. ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacyjnej;
 22. udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania szkody;
 23. ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Garwolińskiego wchodzących w skład zasobu;
 24. prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Garwolińskiego oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd;
 25. ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Garwolińskiego;
 26. sporządzanie i przekazywanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 27. sporządzanie i przekazywanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Garwolińskiego, o których mowa w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 28. przekazywanie do Wojewody informacji o umowach oraz innych czynnościach prawnych, związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa;
 29. sporządzanie i przekazywanie do Wojewody rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa;
 30. ustalenie, które nieruchomości stanowiły mienie gromadzkie; 
 31. analiza nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste w celu wyodrębnienia listy nieruchomości po podmiotach, które nie złożyły wniosku o wpis do KRS.
 32. regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Garwolińskiego;
 33. zatwierdzanie ugód w sprawach o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości;
 1. Prowadzenie i udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków:
 • wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawania decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów, licencji oraz dokumentów obliczenia  opłaty,
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń i informacji na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków;
 1. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków;
 2. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 3. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 4. Scalenia i wymiany gruntów;
 5. Współudział w tworzeniu i utrzymaniu teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 6. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. Zlecania, nadzoru i odbiorów prac geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń i wymiany gruntów;
 8. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
 9. Ustalenia:
 • które nieruchomości stanowiły wspólnotę gruntową,
 • wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
 • wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
 1. Ocena przydatności użytkowej dokumentacji ewidencji gruntów i budynków;
 2. Udział w wyłączeniu dokumentacji ewidencji gruntów i budynków;
 3. Przekazywanie dokumentacji ewidencji gruntów i budynków do Archiwum Państwowego;
 4. Inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.
BAREJ PiotrWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 51p.barej@garwolin-starostwo.plGeodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału
ADAMIAK Elżbieta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 52e.adamiak@garwolin-starostwo.plZastępca Dyrektora, Kierownik PODGiK
LALAK DariaWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 61d.lalak@garwolin-starostwo.plInspektor
DOMARECKA Mariola Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 81m.domarecka@garwolin-starostwo.plInspektor
ŁUCZYŃSKA MariaWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 82 m.luczynska@garwolin-starostwo.plInspektor
KRÓL AnetaWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 77a.krol@garwolin-starostwo.plInspektor
ARCZYŃSKA Anna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 93a.arczynska@garwolin-starostwo.plPodinspektor
PRZYBYSZ Robert Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 88r.przybysz@garwolin-starostwo.plInspektor
BARWICKI Adam Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 67a.barwicki@garwolin-starostwo.plInspektor
ZIELIŃSKA Halina Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 90h.zielinska@garwolin-starostwo.plPodinspektor
STAŃCZAK Zenobia Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 86z.stanczak@garwolin-starostwo.plPodinspektor
LACEK Kacper Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 91podgik@garwolin-starostwo.plMłodszy referent
FEBERT Urszula Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 70u.febert@garwolin-starostwo.plInspektor
PIĘTKA MonikaWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 74m.pietka@garwolin-starostwo.plInspektor
WOJDA MartaWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 69m.wojda@garwolin-starostwo.plInspektor
CIOŁEK MagdalenaWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 71m.ciolek@garwolin-starostwo.plInspektor
BARAN Dominika Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 68db.baran@garwolin-starostwo.plInspektor
ZAJĄC Tomasz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 76t.zajac@garwolin-starostwo.plPodinspektor
CELEJ Iwona Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 66i.celej@garwolin-starostwo.plInspektor
SABAŁA Monika Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 73m.sabala@garwolin-starostwo.plInspektor
GNAT-WIETESKA PawełWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 72p.gnat-wieteska@garwolin-starostwo.plPomoc administracyjna
BŁAŻEJCZYK Hanna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 96h.blazejczyk@garwolin-starostwo.plInspektor
LESZKO AleksandraWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 89a.leszko@garwolin-starostwo.plPomoc administracyjna
KILISZEK UrszulaWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 62u.kiliszek@garwolin-starostwo.plInspektor
MITEK Paweł Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25 684 29 63p.mitek@garwolin-starostwo.pl      Inspektor