Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
 

Parter - Kancelaria
Piętro I - pokój 136 - Zespół Informatyków
Piętro III - pokje  311 - 323


Tel. 25 684 25 51

wydz.organ-admin@garwolin-starostwo.pl
wydz.promocji@garwolin-starostwo.pl
rada@garwolin-starostwo.pl
zarzad@garwolin-starostwo.pl

Godziny obsługi interesantów
Kancelaria:   obsługa interesantów poniedziełek-piątek w godz. 8.00-15.00

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Diana Kwiatkowska

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Powiatu Garwolińskiego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny realizuje zadania z zakresu:

1) zapewnienia obsługi organizacyjnej rady;
2) przygotowania materiałów na posiedzenia rady i komisji;
3) protokołowania obrad rady, posiedzeń zarządu i komisji;
4) prowadzenia rejestrów i zbiorów:
a) uchwał rady,
b) uchwał zarządu,
c) uchwał, wniosków i opinii komisji,
d) interpelacji i zapytań radnych;

5) przekazywania do realizacji uchwał rady;
6) przekazywania zarządowi wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;
7) przekazywania organom nadzoru uchwał rady;
8) przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji;
9) udzielania pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków;
10) skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady;
11) oświadczeń majątkowych i innych: radnych, członków zarządu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;
12) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa;
13) organizacyjnego przygotowania posiedzeń zarządu, sporządzania protokółów obrad, ustaleń, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania;
14) sporządzanie informacji o pracy zarządu;
15) prowadzenia sekretariatu oraz wykonywania obsługi kancelaryjnej starostwa;
16) koordynowania i kontroli rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia ich rejestru;
17) nadzoru w zakresie terminowego przygotowywania przez dyrektorów wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji;
18) prowadzenia rejestru i zbiorów zawartych porozumień oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów aktów prawa miejscowego;
19) obsługi organizacyjnej wyborów samorządowych;
20) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;
21) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;
22) prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty;
23) prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;
24) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
25) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
26) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
27) prowadzenia postępowania z rzeczami znalezionymi;
28) administrowania nieruchomościami starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia;
29) ochrony danych osobowych.
30) prowadzenia spraw socjalno-bytowych pracowników;
31) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;
32) nadzór nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia starostwa;
33) prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w starostwie;
34) prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;
35) gospodarowania taborem samochodowym;
36) zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
37) dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw, prowadzenia księgozbioru, znakowania go i wydawania do użytku;
38) utrzymania czystości wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych;
39) ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru;
40) gospodarowania, znakowania środków trwałych i wyposażenia starostwa;
41) zabezpieczenia informacji wizualnej w starostwie;
42) planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną starostwa;
43) prowadzenia archiwum zakładowego;
44) przygotowanie i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych przy naborze pracowników;
45) opracowywania krótko - i długofalowej informatyzacji starostwa;
46) planowania i zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań starostwa;
47) testowania i wdrażania systemów informatycznych;
48) koordynowania procesu tworzenia baz danych;
49) planowania rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb;
50) opracowywania projektów systemów i wykonywania aplikacji dedykowanych pojedynczym stanowiskom pracy;
51) nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowania wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
52) administrowania siecią informatyczną;
53) administrowania bazami danych oraz zapewnienia ich ochrony – wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji;
54) nadzoru nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;
55) prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania;
56) szkolenia pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych;
57) prowadzenia strony internetowej powiatu;
58) administrowania utworzoną powiatową stroną biuletynu informacji publicznej.
59) opracowania i rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie;
60) promowania potencjału gospodarczego i turystycznego, w tym agroturystyki gmin powiatu w kraju i za granicą
61) podejmowania działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu rolno-spożywczego powiat
62) organizacyjnego przygotowywania spotkań i wizyt;
63) przygotowywania mediom informacji o pracy organów i jednostek organizacyjnych powiatu;
64) redagowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego starostwa;
65) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

KWIATKOWSKA DianaWydział Organizacyjno-Administracyjny25684 25 51d.kwiatkowska@garwolin-starostwo.plDyrektor Wydziału
GŁOWALA Aneta Wydział Organizacyjno-Administracyjny25684 25 68a.glowala@garwolin-starostwo.plInspektor
PATKOWSKA-WINIAREK KatarzynaWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 66k.patkowska-winiarek@garwolin-starostwo.plInspektor
KAZNOWSKA AnnaWydział Organizacyjno-Administracyjny25684 25 71a.kaznowska@garwolin-starostwo.plInspektor
KUCHARSKA-KONDEJ KatarzynaWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 72k.kucharska-kondej@garwolin-starostwo.plInspektor
ZAWADKA RafałWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 73r.zawadka@garwolin-starostwo.plPomoc administracyjna
BŁACHNIO KatarzynaWydział Organizacyjno-Administracyjny (sekretariat)25 684 25 01k.blachnio@garwolin-starostwo.plSekretarka
SAŁATA MagdalenaWydział Organizacyjno-Administracyjny (sekretariat)25 684 25 02m.salata@garwolin-starostwo.plSekretarka
KRAWCZYK ArturWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 76a.krwaczyk@garwolin-starostwo.plInspektor
KRULIKOWSKI WiesławWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 77w.krolikowski@garwolin-starostwo.plInspektor
WIĘSIK AleksandraWydział Organizacyjno-Administracyjny 25 684 25 70 Pomoc administracyjna
BAJDOR ElżbietaWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 64kancelaria@garwolin-starostwo.plInspektor
SZTELMACH MartynaWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 65m.sztelmach@garwolin-starostwo.plInspektor
BORUTA PatrykWydział Organizacyjno-Administracyjny Robotnik gospodarczy
RUSAK KatarzynaWydział Organizacyjno-Administracyjny25 684 25 69kancelaria@garwolin-starostwo.plPomoc administracyjna
GRZESZCZAK PaulinaWydział Organizacyjno-Administracyjny Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych 
PIOTROWSKA AleksandraWydział Organizacyjno-Administracyjny Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych