Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Piętro I - pokoje 123 - 127


Tel. 25 684 28 00
E-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Agnieszka Gromół

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia spraw dotyczących wprowadzania substancji i energii do środowiska (m.in. pozwolenia, zgłoszenia, przeglądy ekologiczne, obszary ograniczonego użytkowania);
 2.  gospodarki odpadami;
 3. udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;
 4. nadzoru geologicznego;
 5. zatwierdzania projektów prac i dokumentacji geologicznych;
 6. prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 7. ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych;
 8.  gospodarki leśnej w tym nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zalesiania gruntów rolnych;
 9.  łowiectwa, w tym wydzierżawianie obwodów łowieckich, wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny, wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów;
 10. nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 11. ustalania korzyści i wysokości składek na rzecz spółki wodnej dla osób niebędących członkami spółki wodnej;
 12. wydawania właściwemu organowi inspekcji ochrony roślin poleceń usunięcia zagrożeń fitosanitarnych;
 13.  współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi w zakresie problematyki rolnictwa;
 14.  ochrony przyrody w tym rejestracja zwierząt podlegających ochronie;
 15.  rybactwa śródlądowego, w tym wydawania kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego;
 16. uprawnienia do kontroli obowiązkowego ubezpieczenia rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 17.  wykonywania uproszczonych planów urządzenia lasów;
 18. wycinki drzew i krzewów;
 19. naliczania ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej;
 20. przygotowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami;
 21. Wydawanie postanowień uzgadniających decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy;
 22.  oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

GROMÓŁ Agnieszka

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

25 684 28 13

a.gromol@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor Wydziału

KOSZUTSKA Ewa

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

25 684 28 11

e.koszutska@garwolin-starostwo.pl

Pomoc administracyjna

GOŹLIŃSKA Iwona

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

25 684 28 12

i.gozlinska@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

SITEK Anna

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

25 684 28 14

a.sitek@garwolin-starostwo.pl

Inspektor

ZBOINA Alicja

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

25 684 28 15

a.zboina@garwolin-starostwo.pl

Inspektor