Przejdź do treści strony

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI, SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

Podstawowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania wydziału

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Parter - pokoje 030 - 032


Tel. 25 684 27 51
E-mail: wydz.kryzysowy@garwolin-starostwo.pl

 Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich: Paweł Budyta

Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:

1) zatwierdzania programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży;

2) koordynacji działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami a starostą;

3) zapewnienia całodobowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

4) koordynowania akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałania w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

5) powoływania do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;

6) koordynowania programowych działań służb, inspekcji i straży przy organizowaniu imprez masowych;

7) wprowadzenia zakazu przeprowadzania imprez masowych przez określonych organizatorów;

8) prowadzenia analiz i opracowywania prognoz dotyczących zagrożeń na terenie powiatu oraz koordynacja akcji ratowniczych i procesu odbudowy;

9) prowadzenia analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

10) budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

11) organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

12) współdziałania z gminami, wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego;

13) obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

14) koordynacji działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu;

15) zapewnienia działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

16) określania zadań dla jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz samorządów gminnych, dotyczących obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie;

17) współdziałania z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;

18) współdziałania z Radą Społeczną SP ZOZ w Garwolinie i prowadzenia dokumentacji związanej z jej działalnością;

19) prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub ich części oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie;

20) sprawozdawczości z realizacji programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

21) przekazywania informacji społeczeństwu na temat dostępności usług medycznych,

profilaktyki i oświaty zdrowotnej;

22) podejmowania działań związanych ze zwalczaniem gruźlicy i chorób zakaźnych;

23) przygotowania decyzji o wydaniu zwłok medycznym szkołom wyższym;

24) prowadzenia spraw związanych z powołaniem osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza;

25) przygotowania zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa;

26) organizowanie przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;

27) ustalania planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;

28) prowadzenia spraw obrony cywilnej i obronnych, w tym organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej;

29) współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu opracowania i realizacji programów ograniczających bezrobocie;

30) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem inwalidów wojennych;

31) organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

32) prowadzenia kancelarii tajnej;

33) opracowywania rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

34) opracowywania planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowania szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;

35) opracowywania, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;

36) opracowania i uaktualniania planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne;

37) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

38) opracowania projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzania Starosty wprowadzającego w życie w/w regulamin;

39) opracowywania i bieżącego uaktualniania dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

40) opracowywania i uaktualniania dokumentacji Stałego Dyżuru;

41) realizowania przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

42) prowadzeniem spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

43) opracowywania dokumentacji oraz realizowania innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

44) planowania i prowadzenia kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;

45) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

BUDYTA Paweł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich25 684 28 86p.budyta@garwolin-starostwo.plDyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
MIKOS-RODOMYSKA Sylwia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich25 684 27 63s.mikos-radomyska@garwolin-starostwo.plInspektor
PADUCH Małgorzata Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich25 684 27 61m.paduch@garwolin-starostwo.plInspektor
KANIA AgataWydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich25 684 25 82a.kania@garwolin-starostwo.plInspektor
WIŚNIEWSKI Erwin Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich25 684 28 87e.wisniewski@garwolin-starostwo.plInspektor
SZOSTAK Robert Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich25 684 27 62r.szostak@garwolin-starostwo.plInspektor