Przejdź do treści strony

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy.
  2. Akt zgonu lub inny urzędowy dokument potwierdzający zgon danej osoby (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).
  3. Zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego) – obowiązkowe tylko w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Zwolnione z opłat.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich 

parter, pokój 030.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozwolenie jest wydawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Pozwolenie wydaje się w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Garwolinie.  
W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Materiały

Wniosek o sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy

Upoważnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866