Przejdź do treści strony

Opis usługi

Dotyczy procedury wydania pozwolenia na budowę w oparciu o art. 28, art. 33 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 1-5 i art. 36 ust. 1 oraz art. 36a ust. 1 i ust. 2-5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1)

Załączniki:

▪ trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

▪ oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).;

▪ decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

▪ pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

▪ w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

▪ w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
          -  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
          -  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

▪ umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;

▪ w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

▪ oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
,,Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia''
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

▪ Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

▪ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,

▪ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

Opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw może być dla przykładu:
▪ Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
▪ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
▪ Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
▪ Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,
▪ Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
▪ Dokumenty, o których mowa w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, jeżeli przedmiotem wniosku jest składowisko odpadów,
▪ Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym,

Osoby odpowiedzialne za realizację sprawy

Dyrektor Anna Szeląg
pok. 128, tel. 25 68 42 600 wew. 601 lub 25 68 42 601
e-mail: a.szelag@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu gmina GÓRZNO, Gminy BOROWIE, gminy MIASTKÓW KOŚCIELNY
insp. Andrzej Cmiel
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 611 lub 25 68 42 611
e-mail: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta GARWOLIN i Miasta ŁASKARZEW
podinsp. Marta Łazarczyk
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 612 lub 25 68 42 612
e-mail: m.lazarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy PARYSÓW oraz Miasta i Gminy PILAWA
podinsp. Marek Włodarczyk
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 613 lub 25 68 42 613
e-mail: m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy GARWOLIN
insp. Aneta Długosz
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 614 lub 25 68 42 614
e-mail: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta i Gminy ŻELECHÓW, Gminy TROJANÓW oraz Gminy WILGA
insp. Edyta Sobkowicz
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 615 lub 25 68 42 615
e-mail: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy ŁASKARZEW, Gminy MACIEJOWICE oraz Gminy SOBOLEW
insp. Magdalena Rudnik
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 616 lub 25 68 42 616
e-mail: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

Sprawy można załatwić od poniedziałku do piątku w godz. pracy 800 - 1600


Termin realizacji usługi

W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie od 7 dni do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.
Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia usługi

Decyzja administracyjna

Opłata

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
         − za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł
         − nie więcej niż - 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
c) innego budynku - 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g - 2 143 zł
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł
h) innych budowli - 155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

Za przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50% stawek określonych wyżej.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.


Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe

  • W trakcie postępowania organ może nałożyć, w drodze postanowienia, obowiązek dostarczenia innych dowodów umożliwiających rozstrzygnięcie zagadnień spornych podniesionych przez strony w trakcie postępowania administracyjnego lub stwierdzonych przez organ administracji z urzędu, a mających na celu zabezpieczenie interesów osób trzecich np. dodatkowe ekspertyzy.
  • Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnie 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Wykaz dokumentów do pobrania

Materiały

PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5

RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - art. 28, art. 33 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 1-5 i art. 36 ust. 1 oraz art. 36a ust. 1 i ust. 2-5 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronieh oddziaływ, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenacania na środowisko - art. 72 ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 69 i 70 w związku z art. 88 ust. 2 Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę Dz.U. 2016 poz. 1493

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635