Przejdź do treści strony

Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 

Opis usługi

Do wykonania robót budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę) można przystąpić, jeśli w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesienie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wymagane dokumenty

• Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych

Załączniki:
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
• odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
• pozwolenia, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
• projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dotyczy oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych),
• projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych (dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
• projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane (dotyczy budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych),
• dokumenty o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego (dotyczy budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa),
• dokumenty o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 Prawa budowlanego (dotyczy przebudowy wolnostojących budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków),
• oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
• kopia uprawnień budowlanych projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego(aktualnym na dzień opracowania projektu),
• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu,
• Dowód wniesienia opłaty skarbowej gotówką albo przelewem na rachunek bankowy tego organu (o ile dotyczy).
• Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

Osoby odpowiedzialne za realizację sprawy

Dyrektor Anna Szeląg
pok. 128, tel. 25 68 42 600 wew. 601 lub 25 68 42 601
e-mail: a.szelag@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu gmina GÓRZNO, Gminy BOROWIE, gminy MIASTKÓW KOŚCIELNY
insp. Andrzej Cmiel
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 611 lub 25 68 42 611
e-mail: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta GARWOLIN i Miasta ŁASKARZEW
podinsp. Marta Łazarczyk
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 612 lub 25 68 42 612
e-mail: m.lazarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy PARYSÓW oraz Miasta i Gminy PILAWA
podinsp. Marek Włodarczyk
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 613 lub 25 68 42 613
e-mail: m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy GARWOLIN
insp. Aneta Długosz
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 614 lub 25 68 42 614
e-mail: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta i Gminy ŻELECHÓW, Gminy TROJANÓW oraz Gminy WILGA
insp. Edyta Sobkowicz
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 615 lub 25 68 42 615
e-mail: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy ŁASKARZEW, Gminy MACIEJOWICE oraz Gminy SOBOLEW
insp. Magdalena Rudnik
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 616 lub 25 68 42 616
e-mail: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

Sprawy można załatwić od poniedziałku do piątku w godz. pracy 800 - 1600

Termin realizacji usługi

Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Forma załatwienia usługi

Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

Opłata

Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu

 

 • za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1 zł
 • nie więcej niż – 539 zł

Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa),

 • o długości powyżej 1 kilometra - 2 143 zł
 • o długości do 1 kilometra – 105 zł

Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego przebudowy wolnostojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50 % stawki jak za budowę.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane:
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga między innymi:
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa:

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. sieci:
            a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
            b) wodociągowych,
            c) kanalizacyjnych,
            d) cieplnych,
            e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 3. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 4. obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
 5. oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 6. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 7. tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 8. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 9. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 10. kanalizacji kablowej;
 11. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 12. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 13. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 14. wolno stojących:
            a) parterowych budynków gospodarczych,
            b) garaży,
            c) wiat - o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 15. przydomowych:
            a) ganków,
            b) oranżerii (ogrodów zimowych) - o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 16. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 17. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 18. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 19. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 20. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 
 21. ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 22. przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 23. przyłączy:
             a) elektroenergetycznych,
             b) wodociągowych,
             c) kanalizacyjnych,
             d) gazowych,
             e) cieplnych,
             f) telekomunikacyjnych - z zastrzeżeniem art. 29a;
 24. kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
 25. stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
 26. niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 27. podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 28. obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 29. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
            a) płyt do składowania obornika,
            b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
            c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
            d) silosów na kiszonkę;
 30. stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3


Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:
a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększeniaobszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30,
c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e,
d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,
e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);
2) remoncie:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
3) instalowaniu:
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

▪ Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

▪ W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

▪ Do niektórych zgłoszeń wymagane jest dołączenie innych dokumentów np. w przypadku:
- zgłoszeni a budynku mieszkalnego należy d o łączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 4 Prawa budowlanego
 -zgłoszenia budowy sieci należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 4. Prawa budowlanego
 -zgłoszenia budowy stacji kontenerowych należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 4. Prawa budowlanego
 -zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji ,wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej
 - zgłoszenia budowy przyłączy należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji , wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 - zgłoszenia wykonania podbudowy słupowej należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonan y przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane
 - zgłoszenie budowy obiektu małej architektury należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonan y przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane
 - zgłoszenie stacji regazyfikacji LNG należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji ,
wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej
- zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy
dołączyć dokumenty , o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4
- zgłoszenie instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych - należy dołączyć dokument y , o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4.

▪ Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
▪ Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem w.w terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wydania sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót.
▪ W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
▪ Nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.
▪ 8. Organ administracji architektoniczno-budowanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
 - zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
-  budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
-  zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
▪ Organ administracji architektoniczno-budowane może nałożyć, w drodze decyzji (sprzeciwu) obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
▪ Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020r. poz. 1041) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
▪ Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.
▪ Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.
 

Wykaz dokumentów do pobrania

Materiały

PB-2 Zgloszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Klauzula informacyjna​

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - art. 29, art. 30 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki Dz.U. 2021 poz. 314

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 308