Przejdź do treści strony

Sprawy związane ze zgłoszeniami

ZGŁOSZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

Zgłoszenie zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

Zgłoszeniu podlega rozbiórka:
• budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeśli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż w ciągu 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

PRZEPISANIE POZWOLENIA LUB ZGŁOSZENIA

Usługa opisuje formalności związane z przeniesieniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na nowego inwestora.