Przejdź do treści strony

Uzyskanie zgody na odstępstwo

Opis usługi

Dotyczy wydania postanowienia udzielającego lub odmawiającego zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.

Wymagane dokumenty

• Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych

Załączniki:
▪ charakterystykę obiektu
▪ projekt zagospodarowania działki lub terenu,
▪ projekty zagospodarowania n ieruchomości sąsiednich ( z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy) jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie;
▪ propozycje rozwiązań zamiennych;
▪ pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa , w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
▪ w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
          - ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
oraz
          - postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochron ie przeciwpożarowej
▪ pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego , w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych
• pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Osoby odpowiedzialne za realizację sprawy

Dyrektor Anna Szeląg
pok. 128, tel. 25 68 42 600 wew. 601 lub 25 68 42 601
e-mail: a.szelag@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu gmina GÓRZNO, Gminy BOROWIE, gminy MIASTKÓW KOŚCIELNY
insp. Andrzej Cmiel
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 611 lub 25 68 42 611
e-mail: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta GARWOLIN i Miasta ŁASKARZEW
podinsp. Marta Łazarczyk
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 612 lub 25 68 42 612
e-mail: m.lazarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy PARYSÓW oraz Miasta i Gminy PILAWA
podinsp. Marek Włodarczyk
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 613 lub 25 68 42 613
e-mail: m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy GARWOLIN
insp. Aneta Długosz
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 614 lub 25 68 42 614
e-mail: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta i Gminy ŻELECHÓW, Gminy TROJANÓW oraz Gminy WILGA
insp. Edyta Sobkowicz
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 615 lub 25 68 42 615
e-mail: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy ŁASKARZEW, Gminy MACIEJOWICE oraz Gminy SOBOLEW
insp. Magdalena Rudnik
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 616 lub 25 68 42 616
e-mail: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

Sprawy można załatwić od poniedziałku do piątku w godz. pracy 800 - 1600

Forma załatwienia usługi

Postanowienie.

Opłata

• Brak opłat.
• W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zs tępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą
jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką - na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym ),
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
▪ Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
▪ Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych można uzyskać tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
▪ Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
▪ Organ administracji architekt oniczno budowlanej , po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno budowlane, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo w drodze postanowienia, na które stronie nie służy zażalenie.
▪ Właściwy minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnieni a dodatkowych warunków uzasadnionych szczególnym charakterem odstępstwa. Niespełnienie przez inwestora tych warunków będzie powodować odmowę wydania upoważnienia, a w konsekwencji odmowę udzielania zgody na odstępstwo oraz o dmowę wydani a pozwolenia na budowę
▪ W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania ist niejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania przedmiotowego odstępstwa.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Można je zaskarżyć tylko łącznie z decyzją kończącą postępowanie tj. łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Wykaz dokumentów do pobrania

Materiały

Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - art . 9 oraz art. 82 ust. 1 i 2 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635