Przejdź do treści strony

Zaświadczenie o samodzielności

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu zostaje wydane na wniosek osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali

Załączniki:
• Rzut (rzuty) kondygnacji z oznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi (jeśli są) w dwóch identycznych egzemplarzach z opisem (wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego) z których wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
• Mapę ilustrującą położenie budynku a w przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem - mapę z oznaczeniem pomieszczeń przynależnych
• Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
• Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

Osoby odpowiedzialne za realizację sprawy

Dyrektor Anna Szeląg
pok. 128, tel. 25 68 42 600 wew. 601 lub 25 68 42 601
e-mail: a.szelag@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu gmina GÓRZNO, Gminy BOROWIE, gminy MIASTKÓW KOŚCIELNY
insp. Andrzej Cmiel
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 611 lub 25 68 42 611
e-mail: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta GARWOLIN i Miasta ŁASKARZEW
podinsp. Marta Łazarczyk
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 612 lub 25 68 42 612
e-mail: m.lazarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy PARYSÓW oraz Miasta i Gminy PILAWA
podinsp. Marek Włodarczyk
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 613 lub 25 68 42 613
e-mail: m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy GARWOLIN
insp. Aneta Długosz
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 614 lub 25 68 42 614
e-mail: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta i Gminy ŻELECHÓW, Gminy TROJANÓW oraz Gminy WILGA
insp. Edyta Sobkowicz
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 615 lub 25 68 42 615
e-mail: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy ŁASKARZEW, Gminy MACIEJOWICE oraz Gminy SOBOLEW
insp. Magdalena Rudnik
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 616 lub 25 68 42 616
e-mail: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

Sprawy można załatwić od poniedziałku do piątku w godz. pracy 800 - 1600

Termin realizacji usługi

Niezwłocznie, do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Forma załatwienia usługi

Wydanie zaświadczenia.

Opłata

• Opłata za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
• Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione od opłat. Pozostałe budownictwo – obowiązuje opłata skarbowa.
• W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Tryb odwoławczy

Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia zażalenia będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające zażalenie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Wykaz dokumentów do pobrania

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - art. 2 ust. 3. Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego-art. 217 § 2 ust. 1. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635