Przejdź do treści strony

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 201

tel. (025) 68-42-981

- miasto Garwolin, gmina Górzno, gmina Maciejowice, gmina Parysów, miasto i gmina Pilawa, gmina Trojanów

tel. (025) 68-42-974

- miasto i gmina Łaskarzew, gmina Borowie, gmina Garwolin, gmina Miastków Kościelny, gmina Sobolew, gmina Wilga, miasto i gmina Żelechów
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek właściciela, wieczystego użytkownika, trwałego zarządcy lub innej osoby mającej w tym interes prawny.

Przy załatwianiu sprawy pomocne będą dokumenty dotyczące własności nieruchomości, bądź potwierdzające interes prawny do uzyskania wypisu zawierającego dane podmiotowe

OPŁATA

  1. Opłata gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto PKO BP/O Garwolin nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790, zgodnie z Dokumentem Obliczenia Opłaty, wystawionym na podstawie tabeli nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
  3. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury zgodnie z ustawą          z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  4. Pobierana jest opłata za wysyłanie materiałów pod wskazany adres, zgodnie z ust. 11        i ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052).
  5. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią opłata nie jest pobierana.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego –sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

Materiały

Wniosek o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego​_2024

Tabela nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.